Címlap Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hírlevél feliratkozás
Conclude Árjegyzés (élő)

Betöltés... 
Arany vétel és eladás itt:
Goldtresor grammárak *

Betöltés...

Arany/HUF középárfolyam g

Arany/USD árfolyam oz

Arany/Euró árfolyam oz

Ezüst/USD árfolyam oz

Ezüst/Euró árfolyam oz

RSS

Conclude

 


 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Conclude - fizikai nemesfém kereskedelemJelen ÁSZF a Conclude fizikai nemesfémkereskedelmi tevékenységét szabályozza. Az ÁSZF pdf verziója letölthető 
ide kattintva.A Conclude fizikai nemesfémkereskedelmi tevékenysége az alábbiakra terjed ki:

a Conclude telephelyén történő befektetési arany-ezüst és más nemesfémek adás-vétele készpénzes, átutalásos vagy POS bankkártya terminálon történő fizetéssel

a Conclude által üzemeltetett https://www.conclude.hu/aranyrendeles weboldalon keresztül ill. telefonos megrendeléssel leadott nemesfém vásárlási vagy eladási megbízások teljesítése

fizikai nemesfém termékek kiszállítása

vámszabadterületi ezüst forgalmazása 


Jelen ÁSZF hatálya a Conclude offline nemesfém letétkezelési szolgáltatási tevékenységére valamint a Conclude által üzemeltetett Goldtresor online nemesfémkereskedési rendszerre csakis annyiban terjed ki, amennyiben fizikai nemesfém termékek az offline letétkezelésből ill. a Goldtresor rendszerből fizikailag kiadásra/kiszállításra kerülnek.  A vámszabadterületi ezüst forgalmazás csak az offline nemesfém letétkezelési szolgáltatásra szerződött ügyfelek részére érhető el.


A Conclude nemesfém letétkezelési körbe tartozó szolgáltatásait az alábbi ÁSZF-ek szabályozzák:

Goldtresor online nemesfém kereskedési rendszer ÁSZF 

Offline Nemesfém Letétkezelés ÁSZF


Szerződő Felek:


Egyrészről a Conclude Befektetési Zrt. (székhely és ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina I. torony, Cégjegyzékszám: 01-10-046764, Adószám: 22929589-2-41, NEHITI regisztrációs szám: PR6494, valamint a Conclude Services Kft. (székhely és ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina I. torony, Cégjegyzékszám: 01-09-986703, Adószám: 23962110-2-41, NEHITI regisztrációs szám: PR7014 honlap: https://www.conclude.hu/aranyrendeles), mint nemesfém kereskedési jogosultsággal rendelkező nemesfém forgalmazó – továbbiakban Conclude –, 


másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – továbbiakban Ügyfél –, amennyiben az itt megfogalmazott Általános Szerződési Feltételeket – a továbbiakban ÁSZF – elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Általános információk


Conclude a nemesfém kereskedelmi üzletágán belül nemesfém termékek értékesítésével és felvásárlásával foglalkozik, és megbízásokat vesz fel ezen termékek megvásárlására valamint eladására, és kiszállítására. 


A Conclude cégcsoportba tartozó cégek közül a Conclude Befektetési Zrt. és a Conclude Services Kft. foglalkozik nemesfém kereskedelemmel. A két cég közül az Ügyfél által adott megbízásokat alapesetben a Conclude Befektetési Zrt. teljesíti, azonban a Conclude jogosult kijelölni a Conclude Services Kft.-t is teljesítési partnerül. A Conclude minden esetben köteles megjelölni az Ügyféllel kötendő adás-vételi szerződésen a Conclude részéről szerződő fél nevét. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el teljesítési partnerül a Conclude Services Kft.-t, köteles azt haladéktalanul közölni a Conclude-dal és Conclude-nak jogában van eldönteni, hogy kölcsönös feltételek támasztása nélkül eláll-e a szóbanforgó üzlettől vagy pedig a Conclude Befektetési Zrt. lép a Conclude Services Kft. helyébe. Ha Conclude nem áll el az üzlettől és az Ügyfél kérésére nem a Conclude Befektetési Zrt.-t jelöli ki teljesítési partnerül, ebben az esetben az Ügyfélnek jogában áll feltételek támasztása nélkül elállni az üzlettől.


Conclude-nak és munkatársainak jelen üzletkörben folytatott tevékenysége nem tartozik a Pénzügyi Felügyelet (https://www.mnb.hu/felugyelet) által ellenőrzött tevékenységek és személyek körébe, valamint nem tartozik a befektető védelmi alap (BEVA) által védett befektetési szolgáltatások közé. 


A Conclude mind magánszemélyek (belföldi és külföldi természetes személyek), mind jogi személyek (belföld, külföld) részére végzi szolgáltatásait. A Conclude Ügyfélszolgálatán az Ügyfelek kiszolgálása előzetes telefonos egyeztetést követően történik. A Conclude webáruházban megrendelt áruk személyes átvétele a Conclude telephelyén lehetséges.


Conclude hivatalos weboldala: https://www.conclude.hu


A Conclude által forgalmazott befektetési arany és egyéb nemesfém termékek részletes leírása, a termékek lényeges tulajdonságai és jellemzői a Conclude hivatalos weboldalán és annak aloldalain érhetőek el.


A befektetési arany termékeket az Európai Unióban ÁFA nem terheli. 


Conclude a készpénzes forgalomban a készpénzforgalmat szabályozó hatályos jogszabályok szerint jár el. A nagyösszegű készpénzes fizetések esetén a Conclude a „pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása  megelőzéséről és megakadályozásáról“ szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti rendelkezéseket, valamint a Conclude Pénzmosási Szabályzatát alkalmazza.


A Conclude nemesfémkereskedelemmel kapcsolatos felügyeleti szerve:


Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 


Ügyfélszolgálat:


        Conclude Befektetési Zrt.

        Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Platina I. torony
        
Nyitvatartás: hétfő-péntek 9.00-17 óra között.

Tel.: +36 1 799 77 99
     
       E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Mobilszámok:

    Egyedi nagykereskedelmi árjegyzés, nemesfém tranzakciók: +36-20-257-2442

Információkérés, értékesítés, webáruház, árukiszállítás, reklamáció: +36-20-257-6442


Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Conclude hivatalos honlapjáról tölthető le, valamint ki van függesztve a Conclude hivatalos helységében. Az Ügyfél jogosult az aktuális ÁSZF-et a Conclude honlapjáról letölteni és megőrizni.


Az Ügyfél a Conclude által üzemeltetett megrendelőlap (https://www.conclude.hu/aranyrendeles) kitöltésekor nyilatkozik, hogy a Conclude ÁSZF-ét megismerte és elfogadja az abban foglalt feltételeket.


Amennyiben az Ügyfél telefonon vagy személyesen adja le megbízását, úgy Conclude felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy ismerje meg az ÁSZF-ben foglalt feltételeket és csak azt követően adjon megbízást a Conclude részére.


Részletes rész:


1. Közvetítők igénybe vétele: Conclude az ügyfélszerzés, ill. az Ügyféllel kötendő adás-vételi szerződés előkészítése céljából, a Conclude-dal szerződött Közvetítőt vehet igénybe. Az Ügyfél köteles meggyőződni arról, hogy a Közvetítő rendelkezik-e szerződéssel a Conclude-dal a közvetítői tevékenység ellátására, a Közvetítő pedig köteles igazolni az Ügyfél felé a Conclude-dal kötött szerződés tényét. A Conclude-dal szerződött Közvetítők listáját a https://www.conclude.hu/kapcsolat.html tartalmazza.


a. Közvetítők tevékenysége: 

i. A potenciális ügyfelek tájékoztatása a Conclude által forgalmazott termékekkel, azok árképzésével, a Conclude ÁSZF-ével és az üzletkötési folyamattal kapcsolatban. Az Ügyfélnek nyújtott támogatás a Conclude weboldalán található megrendelőlap (https://www.conclude.hu/aranyrendeles) kitöltésekor.

ii. kizárt jogosultságok: a Közvetítők nem vehetnek át/adhatnak át pénzösszeget a Conclude nevében az Ügyféltől/Ügyfélnek. A Közvetítők nem vehetnek át/adhatnak át árut az Ügyféltől/Ügyfélnek, a közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás esetét kivéve.


2. Conclude-nak jogában áll mérlegelni, hogy a rendelkezésre álló fedezet, az adott piaci körülmények és üzletkötési volumen függvényében felvesz-e ill. teljesít-e egy adott megbízást.


3. Rendelkezési jogosultság: ha az Ügyfél nevében meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazott a Conclude által előírt meghatalmazással kell rendelkezzen. 


4. Örökösödés: az Ügyfél elhalálozása esetén, amennyiben az Ügyfélnek jogos követelése van a Conclude-dal szemben, a Conclude a hagyaték átadó végzésben foglalt rendelkezések szerint jár el. A hagyaték átadó végzést az örökösök ill. képviselőjük kötelesek bemutatni a Conclude-nak a rendelkezés megadásakor.


Befektetési arany és nemesfémek adás-vétel feltételei:


1. Az Ügyfél befektetési arany vagy más nemesfémek adás-vételével bízza meg a Conclude-ot, mint bizományost. Conclude-nak jogában áll, hogy a megbízás eredményeként létrejövő vételi  ügylet Eladójaként vagy az eladási ügylet Vevőjeként kössön adás-vételi szerződést az Ügyféllel. A Conclude webáruházában jegyzett árak nyilvánosak és azokat az árakat mutatják, amelyeken az adott időpillanatban nagy valószínűséggel lehetséges az üzletkötés, ugyanakkor a jegyzett árak nem kötelezik a Conclude-ot az üzletkötésre. A Conclude árjegyzésének elérhetősége: https://www.conclude.hu/aranyrendeles. Az árjegyzés az arany ill. a nemesfémek világpiaci árának és a devizák árfolyamváltozásának függvényében folytonosan változik, akár egy napon belül több alkalommal is. 


2. Az adás-vételi ügylet létrejötte, az Ügyfél által adott előleg kezelése, fizetési határidők és módok, valamint a Conclude által elfogadott megbízás típusok: 


a. az Ügyfél a különböző csatornákon: megrendelőlapon írásban, személyesen, emailben, telefonon, vagy a Conclude internetes webáruházán keresztül adhat megbízást a Conclude részére az üzletkötésre. A Conclude értesítést küld az Ügyfél  részére a megbízás beérkezéséről, de ez még nem kötelezi Conclude-ot adás-vételi szerződés megkötésére.


b. Amennyiben a Conclude az Ügyfél részére adás-vételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatot ad, az Ügyfél vagy haladéktalanul elfogadja az ajánlatot, vagy az ajánlat  érvényét veszti. Az ajánlat elfogadásával a Felek között, az ajánlat tartalma szerinti adás-vételi szerződés jön létre. Az ajánlat telefonon, szóban, vagy írásban, emailben, sms-ben,  vagy pedig a Conclude  informatikai rendszerén keresztül adható.


c. Conclude a megbízás, vagy a Conclude által adott ajánlat elfogadása alapján adás-vételi szerződést köt, mely a továbbiakban mindkét Felet kötelezi a teljesítésre, függetlenül attól, hogy az adás-vételi szerződésben esetlegesen kikötött előleg teljesítésre került-e már vagy sem. Conclude az informatikai rendszerében rögzíti a létrejövő adás-vételi szerződéseket, viszont a létrejött adás-vételi szerződést érvényesen visszaigazolhatja telefonbeszélgetésben, emailben, vagy sms küldésével is. A legkorábbi visszaigazolás időpontja számít érvényesnek. A Conclude rendszeréből küldött adás-vételi szerződés aláírás nélkül is érvényes.


d. kereskedési limit: Conclude-nak jogában áll valamely Ügyfélnek kereskedési limitet adni, azaz előzetesen elhelyezett fedezet/letét/előleg nélkül adás-vételi szerződést kötni az Ügyféllel, ami nem befolyásolja az így létrejött adás-vételi szerződés érvényességét. 


e. Amennyiben az adás-vételi szerződés nem határoz meg ettől eltérő teljesítési időpontot, az előleg vagy a teljes vételár előre fizetésének kikötése esetén a Conclude pénztárába/számlájára való beérkezés határideje maximálisan 4 munkanap. Készpénzes teljesítésű, kereskedési limitre kötött adás-vételi szerződés esetén az Ügyfél 2 munkanapon belül köteles a kiadásra készen visszaigazolt árukat a Conclude-nak kifizetni. Eladási megbízás esetén az adás-vételi szerződés megkötését követő 2 munkanapon belül köteles az Eladó az árut a Conclude raktárába beszállítani.


f. Conclude az alábbi fizetési módok valamelyikén fogad el pénzt az Ügyféltől HUF, EUR, USD és CHF devizákban: személyesen készpénzzel, a Conclude bankszámlájára való közvetlen befizetéssel, banki átutalással, és a Conclude telephelyén POS terminálon keresztül bankkártyával. Készpénzes fizetési módnál a Conclude kikötheti, hogy az Ügyfél a Conclude pénztára helyett a Conclude bankszámlájára fizesse be a szerződéses összeget a banki költségek megfizetésével. Ebben az esetben az Ügyfél általi teljesítésnek, a pénznek a Conclude számláján való jóváírása tekinthető.


g. „vételi/eladási limit megbízás“ típusú megbízás: az Ügyfél által adott megbízást a Conclude visszaigazolja, az árat rögzíti („árfixálás“) és ily módon létrejön az adás-vételi szerződés a Conclude és az Ügyfél közt. Ez a megbízás típus személyesen, telefonon, emailben vagy a Conclude megrendelőlapján webes felületen (https://www.conclude.hu/aranyrendeles) keresztül adható. Az adás-vételi szerződés létrejöttének időpontjául Felek a szóban, emailben vagy telefonon történt árfixálás időpontját tekintik, a Conclude informatikai rendszerén keresztül (direkt rögzítés a Conclude back office rendszerében) kötött adás-vételi szerződések esetén pedig az adás-vételi szerződés rögzítésének időpontját. 


h. adás-vételi szerződés kötés, csúsztatott árfixálással: Ezen szerződéstípus esetén az adás-vételi szerződés megkötése elválik a termék egységárának fixálásától.


Részletesebben: amennyiben Conclude-nak nem áll módjában kereskedési limitet adni az Ügyfél részére, a Felek köthetnek olyan adás-vételi szerződést (ügyletindító adás-vételi szerződés), melyben csak a megvásárolandó nemesfém termékek fajtáját, és mennyiségét fixálják le, valamint azt, hogy az ügyletindító adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában mennyi az adott nemesfém világpiaci ára. Ilyen esetben az Ügyfél a szerződéskötéskori összegnek megfelelő vételárat plusz a Conclude által kikötött -a piaci ármozgás fedezetéül várhatóan elégséges többletet- fizet meg a Conclude részére, vagy pedig amekkora összegben a Felek megállapodnak. Az ügyletindító adás-vételi szerződésben a Felek opcionálisan kiköthetnek elmozdulási limitet is, ami azt jelenti, hogy az ügylet indítása és az árfixálás időpontja közt mi az a maximális árelmozdulás -kedvezőtlen irányba- az adott nemesfém világpiaci árában, amit az Ügyfél még tolerálni képes. 


A pénz egy részének, vagy teljes összegének beérkeztét követően történik az árfixálás, mely a korábban megállapodott termékfajta és mennyiségi paramétereken túl, az egységárak fixálását jelenti. Az árfixáláskor a Conclude kiszámítja, hogy hány százalékkal mozdult el az adott nemesfémek világpiaci ára az adás-vételi szerződéskötés időpontjához képest, és az előzetesen megadott termékegységárakat ennek megfelelően korrigálja. A termékegységár korrekciónál figyelembe kell venni az adott termék nemesfém tartalmát grammban, két tizedesre kerekítve. Az adott nemesfém világpiaci árának százalékos elmozdulását kell megszorozni a termék egységárának az ügylet indító szerződéskötéskor megadott értékével és ez fogja kiadni az árfixálással létrejövő termék egységárat. Az ily módon kiszámított termékegységárakat tartalmazó végleges adás-vételi szerződést a Felek az árfixálással egy időpontban haladéktalanul jóváhagyják. Amennyiben a Conclude még nem rendelte meg az ügylet indító szerződésben foglalt termékeket az Ügyfél javára, és az árfolyam az eredeti szerződéskötés és az árfixálás időpontja között többet mozdult el az Ügyfél szempontjából kedvezőtlen irányba, mint a Felek által az ügyletindító adás-vételi szerződésben előzetesen kikötött elmozdulási limit, úgy az Ügyfél -az árfixálási procedúra előtt- kérheti, hogy a visszafizetési költségekkel csökkentett összeget a Conclude fizesse vissza számára, melyet Conclude köteles megtenni, és ily módon a Felek közti szerződés megszűnik.


Amennyiben viszont az árfixálással az eredeti szerződés módosítása sikeresen megtörtént, úgy a Felek az árfixált paraméterekkel módosított szerződést kötelesek teljesíteni és az előzetesen befizetett pénz többletével/hiányával egymás felé elszámolni. Amennyiben  az Ügyfél a Conclude részére 4 munkanapon belül nem rendezi a fennálló hiányt, Conclude jogosult az áru kiszállítását visszatartani, ill. amennyiben az Ügyfél a Conclude által adott esetleges haladék lejártát követően sem rendezi az elszámolási hiányt, úgy Conclude jogosult az általa, a szerződés teljesítés alapjául szolgáló nemesfém termékeket értékesíteni, és a befolyó pénzből a Conclude-ot ért kárt kiegyenlíteni. A Conclude-ot ért kár kiszámításakor nemcsak a kiszámított elszámolási hiányt kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy mekkora veszteség érte a Conclude-ot a szóbanforgó nemesfém termékek kényszereladása miatt. Amennyiben viszont a kiegyenlítéskor a Conclude számára többlet keletkezik, köteles azt az Ügyfél számára az elszámolásban kimutatni és az Ügyfél részére megfizetni.


i. a vámszabadterületi adás-vétel specialitásait a Conclude Offline Nemesfém  Letétkezelési ÁSZF tartalmazza.
 

3. A megbízástól és az adás-vételi szerződéstől való elállás feltételei, a kártérítési kötelezettség: 


a. Elállás hiba következtében: a Conclude informatikai rendszerén keresztül adott megbízások esetében, amennyiben az Ügyfél akaratán kívül, vagy hibásan adott meg egy megbízást, azt haladéktalanul köteles a Conclude felé jelezni. Amennyiben Ügyfél időben jelzi a nyilvánvaló tévedést vagy hibát, Conclude az Ügyfél kérésére törli az adott megbízást.

b. Az Ügyfél a Conclude részére leadott megbízástól az adás-vételi szerződés létrejöttéig elállhat, viszont az adás-vételi szerződés megkötése után csak közös megegyezéssel. Az Ügyfél kötelezettsége annak bizonyítása, hogy a megbízás felmondása az adás-vételi szerződés létrejöttét megelőzően történt. 

c. Ha az Ügyfél a létrejött adás-vételi szerződéstől egyoldalúan eláll, köteles megtéríteni a Conclude esetleges kárát, mely a megkötés időpontjában érvényes árfolyamok és az egyoldalú elállás időpontjában fennálló árfolyamok közti kedvezőtlen eltérésből érték a Conclude-ot, továbbá az ÁSZF Kondíciós Lista mellékletében feltüntetett egyoldalú elállás miatti elállási díjat (meghiúsulási kötbér) is. 

d. Ha az Ügyfél eladási limit megbízást adott a Conclude-nak, a Conclude által  visszaigazolt és az Ügyféllel megkötött adás-vételi szerződéstől a Conclude egyoldalúan elállhat, amennyiben az Ügyfél nem az adás-vételi szerződésben foglalt mennyiségű és minőségű árut szállít be a Conclude részére. Ebben az esetben Conclude követelheti az Ügyféltől azon kárának megtérítését, amely a Conclude és az Ügyfél adás-vételi szerződésének időpontjában fennálló és a Conclude általi felmondás közti időpont Conclude számára kedvezőtlen elmozdulásából származott, Ezen felül továbbá, Conclude jogosult az Ügyfelet a mellékelt Kondíciós Lista szerinti kezelési költséggel terhelni a nem szerződés szerinti áru beszállításának jogcímen.

e. Amennyiben az Ügyfél által fizetett előleg nem fedezi Conclude igazolható költségeit, veszteségeit és a kezelési költséget, úgy az Ügyfél köteles 4 munkanapon belül megtéríteni Conclude-nak a hiányzó összeget. Conclude a beszámítás jogával élhet az Ügyfél eszközeit illetően.

f. Az „adás-vételi szerződés, csúsztatott árfixálással“ szerződéstípustól való elállás különös eseteit a szóbanforgó szerződéstípus leírása tartalmazza.

g. A Conclude által az adás-vételi szerződés teljesítési partneréül kijelölt Conclude Services Kft.-nek az Ügyfél általi el nem fogadását és az ebből fakadó elállás feltételeit az
Általános Információk bekezdés tartalmazza.


4. Helyettesítő termékek és részteljesítés: 


a. a Conclude webáruházában https://www.conclude.hu az egyes termékeknél fel van tüntetve, hogy mely termékek esetében van joga Conclude-nak helyettesítő terméket szállítani. Ettől függetlenül a Conclude törekszik arra, hogy az Ügyfél esetleges kérése szerinti fajtájú árut adja az Ügyfélnek, amennyiben az van raktáron. Ha az Ügyfél ragaszkodik valamely gyártó termékéhez, úgy Conclude -ha módjában áll- a kért gyártó termékét fogja leszállítani az Ügyfélnek, viszont ebben az esetben Conclude jogosult az esetleges többlet költségeit érvényesíteni, valamint a szállítási határidő is kitolódhat. A Conclude az aranyrúd és aranylemez termékek esetében az ún. Gold List-en lévő nemzetközileg elismert gyártók termékeit szállítja (Good Delivery minősítésű gyártók). Amennyiben nem lehetséges az ún. Gold List-en lévő gyártótól származó áru leszállítása, úgy Conclude jogosult az Európai Unió hatóságai által szabályozott, ellenőrzött nemesfém finomító termékét leszállítani. Ebben az esetben az Ügyfél 2%-ot meg nem haladó mértékű árengedményre tarthat igényt. 


b. Conclude fenntartja a jogot, hogy valamely szerződést nem egészben, hanem részben teljesítsen, ez esetben csak a visszaigazolt árucikkeknek, mennyiségeknek és egyéb feltételeknek megfelelően jön létre az adás-vételi szerződés a Felek között.


5. Az Ügyfelek pénzeszközei, valamint pénzügyileg maradéktalanul teljesített befektetési arany ill. nemesfém eszközei nem képezik a Conclude vagyonát. A Conclude esetleges megszűnése vagy felszámolási eljárása esetén, sem a cég tulajdonosai, sem a cég hitelezői nem tarthatnak igényt az Ügyfelek eszközeire.


6. Tulajdonjog fenntartási és beszámítási jog: az Ügyfél által kifizetetlen, vagy csak részben kifizetett áru tulajdonjogát Conclude mindaddig saját tulajdonaként tartja fenn, amíg az Ügyfél teljesen meg nem fizette a szóban forgó áru ellenértékét. Conclude jogosult beszámítással élni az Ügyfél bármely eszközével szemben a Conclude Ügyféllel szembeni követeléseinek érvényesítésekor.


7. Árkedvezmények: jelentősebb volumenű megrendelésnél, Conclude jogosult egyedi árat és kondíciókat alkalmazni.

 
Árukiadás és bevétel feltételei, a kárveszély átszállásának helye:


1. Áru kiadásakor (személyes átvétel) az Ügyfél a kár és kockázat veszélyt az áru átvételének időpontjától fogva viseli. Minden esetben az Ügyfél az áru átvételekor köteles meggyőződni az áru mennyiségi és minőségi megfelelőségéről, mivel utólagos reklamációnak nincs helye. A Conclude a nemesfém szakmában szokványosnak tekintett roncsolásmentes minősítési procedúrát elvégzi az Ügyfél kérésére, az Ügyfél jelenlétében az áru átadás-átvételekor, és csak olyan árut ad át az Ügyfél részére, amely kifogástalan minőségűnek tekinthető.  Amennyiben az Ügyfél reklamációt szeretne bejelenteni, az áru átvételkor azonnal jegyzőkönyvet kell felvetetni, a hely, idő a jelenlevők és a kifogásolt tételek megnevezése mellett.


2. Amennyiben az Ügyfél ad el árut a Conclude-nak, az Ügyfél a kárveszélyt és kockázatot a Conclude részére történő áru átadás időpontjáig viseli. 


3. Conclude az átvett/az Ügyfél által hozzá eljuttatott árut bevizsgálja/bevizsgáltatja, és csak ezt követően dönt arról, hogy a szerződés szerinti (rész)teljesítésre elfogadhatónak ítéli-e meg az Ügyfél áruját. Ha a Conclude nem tartja az árut elfogadhatónak, az árut az Ügyfél köteles 3 napon belül elvinni, a Conclude igazolt költségeinek megtérítése mellett. Ha az Ügyfél visszaszállítást kér, akkor az az Ügyfél költségére és felelősségére történik.


4. Biztosított csomagküldés futárszolgálattal: a Kondíciós Lista tartalmazza a csomagszállítás díjait, amelyek minden esetben magukban foglalják a kiszállítás biztosítás díját is. A Conclude csak egy bizonyos határértékig vállalja a futárszolgálattal történő kiszállítást, amely határértéket a Kondíciós Lista tartalmazza. Amennyiben a csomag értéke a határértéket meghaladja, úgy az Ügyfél kérhet egyedi árajánlaton alapuló értékszállításra ajánlatot. A kiszállítás költsége belefoglalható az áru adás-vételi értékébe.


5. Postai értékcsomag küldés: amennyiben az Ügyfél postai értékcsomagban történő kiszállítást kér, úgy Conclude kizárólag értéknyilvánított csomagban küld árut az Ügyfélnek. Az áru eltűnése vagy sérülése esetén a posta/csomagküldő szolgáltató biztosítása fedezi az esetleges kárt. A kárrendezés során vagy az Ügyfél, vagy az Ügyfél meghatalmazása alapján a Conclude jár el, a csomagküldő szolgáltató Üzletszabályzata szerint. Postai kiszállítási mód választása esetén Conclude csomagonként 5.000.000 forint értékig ad fel árut postai csomagban biztosítással és értéknyilvánítással a Magyar Posta Zrt. vonatkozó szabályzatai szerint, mely a www.posta.hu weboldalon érhető el. 


6. Értékszállítás: a 4. pontban foglalt értéket meghaladó értékű szállítmány szállítása esetén Conclude  fegyveres őrzéssel biztosított értékszállításra szakosodott cég szolgáltatását veszi igénybe mind a belföldi, mind a nemzetközi forgalomban. Ebben a körben egyedi igényeket külön szerződés szerint szolgál ki a Conclude.


7. Az Ügyfél az áru átvételekor köteles meggyőződni a csomag ill. a plomba sértetlenségéről. Sérült plomba vagy csomagolás esetén a csomag csak az Ügyfél saját felelősségére vehető át, ugyanis ebben az esetben a biztosítási díj érvényesítése ellehetetlenülhet.  Az Ügyfél szintén köteles meggyőződni arról, hogy a csomagban feladott áru a mellékelt bizonylatok szerinti mennyiségű és minőségű-e. Eltérés esetén az áru átvételének időpontjában haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni a kifogásolt tételeket. A jegyzőkönyvet postai szállítás esetén a postai alkalmazottakkal együtt kell felvenni, egyéb esetben fotó/videó dokumentációval kell alátámasztania az Ügyfélnek, hogy eltérés tapasztalható a kifizetett rendelése és a kiszállított szállítmány között. Ha az Ügyfél átvette az árut és nem reklamált haladéktalanul, akkor az áru átadás-átvétele megtörténtnek tekintendő, a kárveszély átszáll az Ügyfélre és a későbbi reklamációtól elesik az Ügyfél. 


8. A Conclude fenntartja magának a jogot, hogy egyedileg döntse el, hogy vállalja-e egy bizonyos megrendelés kiszállítását vagy sem. Amennyiben a Conclude nem vállalja a kiszállítást, az Ügyfél vagy meghatalmazottja átveheti az árut a Conclude telephelyén, vagy pedig a Conclude-nak jogában áll elállni az üzlettől. Utóbbi esetben Conclude haladéktalanul visszautalja az Ügyfél részére a már megfizetett összeget.


9. Számla kibocsátás: Conclude az áru kiadásakor/kiszállításakor tételes számlát ad  az Ügyfélnek.


10. Reklamáció, Panaszkezelés: 

Csomag ill. plomba  sérülése : az értéket tartalmazó csomag  átvételekor az Ügyfél köteles meggyőződni a csomag  és a plomba sértetlenségéről. Az Ügyfél a sérült plombájú vagy külsejű csomag  átvételével elveszíti a reklamációra való jogát. 


Amennyiben ép csomagban lévő áru érkezik sérülten a címzetthez, az Ügyfél köteles haladéktalanul bejelenteni ezt a Conclude email címére, a károsodott áruról készített jó minőségű fotó és videó melléklettel együtt. A Conclude 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni a panaszt és amennyiben a reklamáció jogos, intézkedni az áru kicseréléséről vagy amennyiben ez nem lehetséges, helyettesítő áru felajánlásáról vagy a sérült áru előzetes visszajuttatása után, a pénz visszatérítéséről. 


11. Felek az árukiadás, ki/be szállítás során fellépő esetleges problémák, viták kapcsán bizonyító erejűnek fogadják el a Conclude által rögzített videófelvételeket, fotókat ill. egyéb dokumentumokat.


12. Az áru kiadásának/kiszállításának díjait a Conclude hivatalos webáruháza (https://www.conclude.hu/aranyrendeles) és az ÁSZF Kondíciós Lista tartalmazza.


Vegyes rendelkezések 


1. Felelősség kizárása:  


a. A Conclude kizárja a felelősségét vis major esetére.  


b. Conclude kizárja a felelősségét azokban az esetekben, ha a tőle elvárható gondosság mellett az Ügyfelet kár éri, vagy az Ügyfél nevében visszaélést követnek el, ill. ha  az Ügyfél nevében csalárd szándékkal harmadik személy lépett fel, és a szokásos gondos ügymenet mellett Conclude vagy megbízottja ezt nem volt képes kiszűrni.


c. A Conclude weboldalain történő üzletkötés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Conclude nem felelős semmilyen kárért, amely a Conclude hivatalos weboldalaihoz történő csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfél felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.


d. Vitás esetekben a  Felek a Conclude által használt informatikai és/vagy hangrögzítési rendszerek által kimutatott/rögzített adatokat bizonyító erejűnek fogadják el, így különösen az említett rendszerek által rögzített időpontokat.


e. Adatok pontossága: az Ügyfél a szerződések és megrendelések adatainak pontos és hiánytalan kitöltésért felelősséggel tartozik, az ebből adódó esetleges károkért Conclude a felelősségét kizárja.


2. Adatvédelem: az adatvédelem és kezelés rendelkezéseit a Conclude adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető a következő linken: 
 https://www.conclude.hu/component/content/article/1976-adatkezelesi-tajekoztato.html


3. ÁSZF hatályba lépés: Conclude egyoldalúan módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line megtalálható a weblapon, visszaható hatálya nincs.


4. Jog és illetékesség: Az Ügyfél állampolgárságától függetlenül, Felek jelen szerződés tekintetében kikötik Magyarország jogrendjének alkalmazását. Az esetleges peres eljárások esetére Felek hatáskörtől függően  kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság ill. a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.


Budapest, 2019. Július 25. 
 
 
 
 
1. sz. melléklet

Kondíciós Lista 
Conclude-fizikai nemesfém kereskedelem*Árukiadás díja: a Conclude telephelyén díjmentes. 
 
 
Biztosított csomagküldés futárszolgálattal, díjak:


A díjak Magyarország területén történő kiszállítási cím esetén érvényesek. Külföldi kiszállítási cím esetén egyedi ajánlatot adunk. Az Európai Unió területén vállalunk kiszállítást. 
A táblázat forintban tartalmazza az értékeket, amelyet a rendszer automatikusan konvertál EUR, USD, CHF devizákra a megrendelőlap (https://www.conclude.hu/aranyrendeles) használata esetén.


A határérték futárszolgálattal küldött csomag esetén 5.000.000 ft, azaz ezen érték fölött nem lehetséges futárszolgálattal történő kiszállítás, hanem csak értékszállító páncélautóval. Az Ügyfél egyoldalú elállása miatti kötbér: 5%, az üzletkötés értékére vetítve


A nem szerződés szerinti áru beszállítása miatti kezelési költség: 5%, az üzletkötés értékére vetítve


Készpénzbefizetési díj: a Conclude bankszámlájára történő készpénzes befizetés esetén kérjük a bank által felszámított készpénzbefizetési díjat átvállalni, úgy hogy a szerződés szerinti összeget írják jóvá számlánkon!


Készpénz felvételi díj: 6 ezrelék a tranzakció értékére vetítve. A megrendelőlap (https://www.conclude.hu/aranyrendeles) használata esetén a rendszer automatikusan kiszámítja és az egységárba kerül beépítésre. Kérjük érdeklődjön kedvezmény lehetőségről, ami akkor lehetséges, ha nagy összegben áll rendelkezésre készpénz pénztárunkban.


Vámszabadterületi kereskedelem helyszínei és kondíciói: a Conclude Offline Nemesfém Letétkezelési ÁSZF tartalmazza


Letéti őrzési díj**: az áru kifizetésétől számított 30. napig a Conclude ingyenesen őrzi az Ügyfél tulajdonában lévő árut, ezt követően jogosult 1% kezelési díjat kiterhelni az Ügyfélre. Amennyiben az Ügyfél a kifizetett áruját 6 hónapon belül sem veszi át és nem köt szerződést a Conclude-dal a tartós letéti őrzésről, úgy Conclude az árut értékesíti és elszámol az Ügyféllel.


* A Goldtresor Ügyfeleire a Goldtresor kondíciós lista feltételei érvényesek, amennyiben az ügyletet a Goldtresor rendszeren keresztül kötik meg.


**Offline letétkezelési díjainkat az Offline Nemesfém Letétkezelés ÁSZF vagy az Ügyféllel kötött letétkezelési szerződés tartalmazza.